Budeme v kraji topit uhlím věčně? Podle energetické koncepce kraje minimálně další čtvrtstoletí

Budeme v kraji topit uhlím věčně? Podle energetické koncepce kraje minimálně další čtvrtstoletí

Ostrava, 6. října 2020 – Čím budeme v příštích pětadvaceti letech topit? Z čeho budeme vyrábět elektřinu? Tyto otázky trápí nejen uhelnou komisi, ale také vedení Moravskoslezského kraje. Ten nemá aktuálně platnou energetickou koncepci, ta stávající je totiž z roku 2004, od loňského roku proto kraj usiluje o pořízení nové koncepce. Nová koncepce ovšem počítá s uhlím takříkajíc na věčné časy.


V červnu bylo zahájeno zjišťovací řízení o posuzování vlivu na životní prostředí a bylo zveřejněno oznámení Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020 - 2044.

Ve 167 stránkové dokumentaci se dočtete, že podle dvou ze tří variant se ještě v roce 2044 bude v elektrárnách a teplárnách v kraji spalovat přibližně polovina dnešního množství uhlí.

K navrhované koncepci se vesměs kladně vyjádřily samosprávy a dotčené správní úřady. Záporná vyjádření naopak došla od většiny zástupců energetické veřejnosti.

Krajský úřad na základě došlých vyjádření vyhodnotil, že koncepce může mít dopad na složky životního prostředí a seznal, že bude posuzována v plném rozsahu.

Koncem srpna byl na SEA portálu zveřejněn návrh koncepce.

Zveřejněný materiál narostl na 304 stran a jsou z něj jasnější cíle koncepce. Bilance stran spalovaného uhlí zůstala stejná, tedy teplo z uhlí ve dvou ze tří variant je ještě v roce 2044.

K návrhované strategii mohou dotčené subjekty i veřejnost posílat připomínky a 14. 10. 2020 v 15 hodin na Krajském úřadě se bude konat veřejné projednání koncepce.

Jaké jsou naše připomínky?

  • Kraj počítá se spalováním 250 000 tun odpadu za rok, je zde otázka, zda takové množství odpadu, vhodného ke spalování bude při posilování recyklace k dispozici. Abychom ho nevozili ze zahraničí. Po spálení nám tady totiž zbydou emise a jedovaté zbytky po spalování.
  • U odpadu se předpokládá pouze jeho přímé energetické využití, nikoliv např. využití odděleně sbírané biologicky rozložitelné složky v bioplynových stanicích.
  • Energetická koncepce předpokládá relativní nárůst podílu biomasy proti zemnímu plynu, biomasa je zejména v malých zdrojích emisně problematický zdroj, hrozí tedy rozpor s cíli v oblasti ochrany ovzduší.
  • Vize využívání uhlí v elektroenergetice a teplárenství v roce 2044 se může lehce dostat do konfliktu se závěry Uhelné komise a dokument tak bude v případě schválení dřívějšího data nutné přepracovat.
  • Při posuzování výhodnosti spalování uhlí proti zemnímu plynu není počítáno s vlivem povolenky – zemní plyn má nižší měrné emise CO2. Díky tomu vycházejí varianty.
  • Koncepce předpokládá realizaci úspor vč. úspor v průmyslu o hodnotě > 8 PJ/rok, není však specifikováno, kde se v průmyslu ty úspory vezmou.
  • V tabulce zdrojů elektřiny nás zaujal řádek “Jiné alternativní a obnovitelné zdroje”, který se v jednotlivých variantách poměrně liší, přičemž tento rozdíl není v textu nijak vysvětlen.
  • U rozvoje fotovoltaiky na střechách se píše o 200, resp. 300 MWp, nicméně není na rozdíl od biomasy stanoven technický a ekonomický potenciál, nelze s ním číslo tudíž porovnat.
  • Koncepce ani slůvkem nezmiňuje technologie jako je sezónní akumulace tepla, geotermální energie, o P2X (výroba vodíku/paliv z přebytků) nemluvě, což bychom u koncepce na 25 let dopředu čekali.
  • Koncepce nezmiňuje výzkum a vývoj v oblasti využití důlních děl k získávání, popř. ukládání energie do horninového prostředí.

Vyjádření a připomínky můžete zasílat/donést na:
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
datová schránka: 8x6bxsd

Termín pro zaslání vyjádření je do 5 dnů od konání veřejného projednání, tj. 19. 10. 2020.


Úvodní obrázek zdroj: Václav Parchaňský /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články