Opava, 17. května 2019 – Hokej patří k nejpopulárnějším sportům v Česku. Těší se velké oblibě nejen v nejvyšších soutěžích, ale i na místní úrovni. A nejinak je tomu i v Opavě. Téma sportovních klubů se tady v poslední době skloňuje ve všech pádech. Nejsou to ale výsledky sportovců nebo kázeň fanoušků, co hýbe žlučí opavské veřejnosti a samosprávy a plní stránky místních plátků. Řeší se hlavně pozadí financování opavského hokeje, jeho současný i minulý management a role města jako vlastníka klubu. V této souvislosti se snesla kritika i na hlavu pirátské náměstkyně Hany Brňákové, které je přisuzována zodpovědnost za současný stav. V nedávném vyjádření opozičních zastupitelů Změny pro Opavu byla nejen ona, ale i ostatní zastupitelé - Piráti, nařčeni z mnoha tvrzení, které se nezakládají na pravdě. Oplácet stejnou mincí a plivat na opoziční stranu nebudeme. Nicméně aby byly věci uvedeny na pravou míru, je třeba zrekapitulovat si základní fakta celé kauzy, která tyto jedovatá nařčení vyvrací.

<hr />

Jedním z principů, které Piráti v politice prosazují, je transparentnost a otevřená komunikace s veřejností. Když po volbách Hana Brňáková usedla na radnici a dostala jako náměstkyně primátora do vínku mimo jiné oblast sportu a konkrétně i opavský hokejový klub, začala se logicky o dění v něm zajímat. Ukázalo se, že to, že je město většinovým vlastníkem klubu, automaticky neznamená, že má přehled o jeho manažerském řízení a finančních tocích. Jednatelé informovali o neuhrazené faktuře ze strany generálního partnera společnosti OpavaNet a.s. za prokazatelné reklamní plnění ve výši 726 000 Kč. Když dva členové dozorčí rady zvolení v minulém volebním období téměř současně podali rezignaci, byla ustanovena nová dozorčí rada a situace se musela rychle řešit. Bezprostředně po ustanovení nových členů dozorčí rady začala šňůra jednání všech zúčastněných stran – vedení radnice, managementu klubu, stávajících i potenciálních parterů – za účelem narovnání poměrů v klubu a zlepšení jeho kondice. Podrobnější informace o činnosti nové dozorčí rady se dočtete v prohlášení jejího člena Pavla Berana, pro úplnost ho přikládáme za naše vyjádření.

Do hokejové hry tady ale vstupuje spousta okolních aspektů a taky další sport – fotbal. Situace v opavském fotbalovém klubu je ještě víc alarmující a v hlavní roli je opět dluh OpavaNetu, tady už ale hrajeme s mnohem vyššími sumami v řádech desítek milionů korun. V jednání o vzájemné dohodě a řešení sporu se ale oba sporty v pozadí prolínají. Minimálně v podobě konkrétních osob (totožný bývalý předseda DR a dnes již bývalý jednatel SFC a v jedné osobě rovněž generální partner HKO s.r.o.). Podobně jako ve fotbalovém klubu, tak i v hokeji se vedení města rozhodlo provést audit, tzv. due dilligence, aby se vyjasnily nejasnosti. Už totiž jen to, že vedení fotbalového klubu odmítlo dát vlastníkovi – městu k nahlédnutí klíčové dokumenty a předložit účetnictví, není v pořádku. To bylo také jedním z impulsů pro odvolání předsedy představenstva a výměnu dozorčí rady. A výsledek auditu ve fotbalu? Záměrně vytvořený zisk, iracionální množství pohledávek, obrovský dluh již zmiňovaného OpavaNetu, uměle navýšené mzdy těsně před koncem funkčního období představenstva a nevypověditelné smlouvy. Opavský fotbal měl na kahánku a vedení města řešilo nelehký úkol, jak vůbec zajistit jeho fungování do budoucna. Bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo a na něm schválena finanční injekce 24 milionů Kč pro fotbalový klub. Město tak dočasně zasanovalo minusové položky rozpočtu klubu, jelikož poslat vlastní obchodní společnost do insolvence by v daném čase nebyla výhra.

Ale zpátky k hokeji: Když se pak v místním „bulváru“ dočtete, že dozorčí rada neplní svou funkci a Hana Brňáková odkládá důležitá rozhodnutí a ohrožuje finanční stabilitu klubu do budoucna, budí to úsměv. V podobném duchu píší opoziční zastupitelé, respektive bývalý předseda DR fotbalového i hokejového klubu, otevřenou výzvou a požaduje odvolání dozorčí rady.

Úkolem dozorčí rady, jak vyplývá i z jejího názvu, je dohlížet na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. V čem tedy dozorčí rada pochybila? V tom, že chce vyjasnit dění v opavském hokeji a nastavit otevřenou komunikaci mezi jednateli, dozorčí radou a vlastníkem klubu? V tom, že je důsledná v požadavcích na jednatele při předkládání materiálů ke schválení a podávání ucelených informací potřebných pro její rozhodování? Sami jednatelé přiznali, že na takový přístup v minulém období nebyli zvyklí, stávající vedení má ale zájem na tom, aby hokej v Opavě fungoval jak po sportovní, tak po finanční stránce. Za novou dozorčí radou si stojíme, pracuje stále bez nároku na finanční odměnu a odvádí dobrou práci.

A jak je to se samotným fungováním HKO s.r.o.? To, jestli se v budoucím období budou či nebudou v klubu dělat personální změny, záleží na jeho jednatelích, případně na výstupech z auditu, který byl nedávno ve společnosti zahájen. Pokud bylo ve společnosti vše řešeno v souladu s pravidly dobrého hospodáře a platné příslušné legislativy, není se čeho obávat a není potřeba šířit paniku a fámy mezi lidmi, kteří hokejem žijí a fandí mu.

Konkrétní fakta o aktuálním financování opavského hokeje jsou známá. Kolik dává město a kolik je od partnerů? Městská obchodní společnost HKO s.r.o. byla pro rok 2019 podpořena na správu ve výši 7 500 000 Kč a na podporu mládeže ve výši 4 000 000 Kč. Prostřednictvím rozpočtového opatření bylo z rozpočtové kapitoly Odboru majetku města určené na opravy udržování městského majetku, tedy nad rámec původního finančního plánu jednatelů, uvolněno cca 450 000 Kč na havarijní opravy techniky na zimním stadionu. Pro hokejový spolek bylo na radě města schváleno spolufinancování dotační podpory Moravskoslezského kraje určené na realizaci akce Slezský pohár 2019 v plné výši jeho požadavku, tedy 20 000 Kč. Co se týče finanční podpory sponzorů, je na místě veřejně pochválit jednatele klubu pana Tobolku, který v této oblasti dosahuje velmi dobrých výsledků. Na nedávném jednání dozorčí rady uvedl, že má na sezónu 2019-2020 předběžný příslib od sponzorů ve výši 2,4 milionů korun.

Kdo bude tedy generálním partnerem klubu pro nadcházející období? Jestli to bude i nadále společnost OpavaNet, záleží předně na jednatelích klubu, kteří dojednávají smluvní podmínky se všemi sponzory a partnery. Jednatelé také odpovídají za to, aby smluvní podmínky byly seriózně plněny ze strany klubu tak, aby nebyl problém v dohodnutém plnění partnera. Pokud by se tak stalo, jsou opět jednatelé odpovědni za to, aby podnikli nezbytné kroky k narovnání, či uplatnění sjednaných sankčních podmínek uvedených v dané smlouvě. Následně jsou samozřejmě povinni o takové situaci informovat jak dozorčí radu, tak vlastníka klubu. Co všechno může nastat, víme z aktuálních zkušeností v SFC. Dlužné smluvní plnění společnosti OpavaNet bylo v dubnu hokejovému klubu doplaceno, jeho dluh vůči fotbalovému klubu ale stále dořešen není, což jeho důvěryhodnost příliš nezvyšuje. Nikdo jednateli OpavaNetu, Marku Hájkovi, neubírá to, že do opavského sportu v minulých letech investoval nemalé peníze. Opavský sport ale potřebuje především partnera spolehlivého. To, kdo jím do budoucna bude, je zatím ve hvězdách. Aktuálně nám není známo, že by smlouva s generálním partnerem měla být v nejbližší době předložena k projednání v dozorčí radě a dále v orgánech města jako jediného vlastníka společnosti.

A co říká Hana Brňáková na osobní výpady a přímé výtky vůči své činnosti? Je to podle ní jen snůška informačního balastu, který má za cíl mystifikovat občany, znejistit stálé i potenciální seriózní sponzory, negativně naočkovat občany a příznivce opavského hokeje předně vůči opavským Pirátům.

„Za těchto okolností se těmito „jedy“ nenechávám otrávit a nehodlám se jimi nijak vážněji zabývat. Chci nadále s podporou koaličních partnerů usilovně a poctivě pracovat ve všech mně svěřených oblastech s maximálním využitím mojí odborné způsobilosti a praktické devítileté zkušenosti v procesech a prostředí komunální politiky,“

dodává opavská náměstkyně.

PROHLÁŠENÍ K ČINNOSTI NOVÉ DOZORČÍ RADY HKO s.r.o.

V listopadu loňského roku rezignovali dva ze tří členů DR Hokejového klubu Opava s.r.o., takže následně v prosinci loňského roku rozhodla Rada města Opavy o novém složení dozorčí rady, jejímiž členy se stali: Ing. Marek Piech (nezávislý za PIR) - předseda, Mgr. Dalibor Bárta (ANO 2011) - místopředseda, a členové: Mgr. Simona Horáková (ANO 2011), Petr Vimmer (nezávislý za PIR), Pavel Beran (nezávislý za PIR). První jednání dozorčí rady proběhlo 27. 12. 2018 a do dnešního dne proběhla celkem další čtyři jednání. Dozorčí rada nastavila s jednateli klubu, Lubomírem Tobolkou a Ing. Martinem Vítečkem, pravidla komunikace včetně způsobu předkládání materiálů pro jednání DR a důsledně vyžadovala, aby dokumenty a materiály určené k projednání DR byly předkládány způsobem využitelným pro potřeby jejího rozhodování. Dozorčí rada dle zakladatelské listiny společnosti, nastavené při založení společnosti v roce 2015, zodpovídá převážně za kontrolní činnost a částečně jí je udělena rovněž rozhodovací pravomoc. Jednatelé zodpovídají především za provozní, technické, personální a finanční záležitosti klubu. Na posledním jednání dozorčí rady, které se konalo 24. 4. 2019, jednatelé předložili veškeré požadované informace a dokumenty v rozsahu a formátu požadovaném dozorčí radou. Výsledkem cca 4 měsíční vzájemné spolupráce stoprocentního vlastníka společnosti, nové dozorčí rady a jednatelů klubu, byly informace, které jsou potřebné pro chod klubu a jeho směrování do budoucna, jak po stránce sportovní, tak po stránce ekonomické. Z posledního jednání dozorčí rady dostal majitel klubu vyhodnocení činnosti klubu z pohledu jednatelů, informace a návrhy ke svému dalšímu rozhodování, schválené, či doporučené ke schválení RMO v působnosti valné hromady. Dozorčí rada mimo jiné přišla s dílčími návrhy, v rámci plánovaných změn zakladatelské listiny-stanov klubu. Stávající podoba tohoto zásadního dokumentu brání praktickému fungování klubu a neumožňuje jednatelům plnohodnotně zastupovat klub v požadovaném rozsahu. Dozorčí rada fungující v minulém volebním období nedokázala, či neměla zájem, tyto vady předmětného dokumentu pojmenovat a řešit. Tímto prohlášením reaguji jako člen DR na nepravdivé informace uváděné na soc. sítích, které zpochybňují činnost nové dozorčí rady. Vlastník, jednatelé i dozorčí rada usilují a intenzivně pracují na tom, aby činnost hokejové klubu měla jasná pravidla a klub byl plně funkční.

Pavel Beran člen dozorčí rady HK Opava, s.r.o.

<hr />