Ostrava 23. února 2022 - Nedávno zveřejněná analýza PAQ Research naplno odkryla slabiny českého školství. Potvrdila, že v našich školách nevynikají často ty nejtalentovanější děti, ale ty z dobře situovaných rodin. Naopak děti rodičů nebo samoživitelů balancujících na hraně chudoby čeká velmi pravděpodobně školní neúspěch. Socioekonomické rozdíly mezi jednotlivými kraji se tak promítají i do podílu dětí, které nedokončí základní školu. V Moravskoslezském kraji se s předčasnými odchody žáků ze vzdělání nejvíce potýká Ostrava, Karviná, Havířov, Orlová a Vítkov. Agentura pro sociální začleňování dnes uspořádala online konferenci věnovanou systémové podpoře měst při rozvoji kvalitního vzdělávání. Vystoupila zde krajská zastupitelka za Piráty Martina Dušková a také náměstkyně primátory Andrea Hoffmannová. Obě se shodují v tom, že je potřeba dál pracovat na rozvoji kvalitního pestrého školství, které nerovnosti mezi dětmi stírá a ne je prohlubuje a které všem rodičům zároveň nabídne možnost vybrat si způsob výuky.

<hr />

„Z výzkumu vyplývá, že až na světlé výjimky dosahují děti v regionech s vyšší sociekonomickou zátěží nebo ve strukturálně postižených regionech menších úspěchů ve vzdělávání než děti v regionech rozvinutějších. Mohlo by se tak zdát, že děti v Praze jsou chytřejší než děti v Ostravě a že děti z bohatých rodin jsou chytřejší než děti z chudých rodin. Není to tak. Ve skutečnosti jde o to, že školy často neumí pracovat s žáky se sociálním znevýhodněním a odchylku v rodinném zázemí neumějí vyrovnat. Naopak ji mnohdy umocňují i tím, že následně ještě dítě trestají za nedostatečnou domácí přípravu, zapomínání pomůcek a neodevzdávání domácích úkolů. Naše školství i společnost už se dokázali vyrovnat s tím, že tělesný hendikep neznamená automaticky i mentální nedostatečnost, je na čase abychom pochopili, že to samé platí i v případě sociálního hendikepu. Jsem ráda, že Ostrava již tuto cestu nastoupila a podporuje školní psychology, sociální pedagogy a asistenty, které učitelům i dětem v tomto pomáhají,“

komentuje Martina Dušková, která se mnoho let věnuje inkluzi ve školství.

Podporu školních psychologů přitom město Ostrava realizuje šestým rokem v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, do kterého se zapojilo 25 základních škol a k dispozici je 20 psychologů, 16 speciálních pedagogů, 11 sociálních pedagogů a 15 školních asistentů. Ti pomáhají dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí uspět v běžných základních školách.

„Přestože 95 procent financí jde z prostředků Evropské unie, kvůli velkému zájmu škol město Ostrava přidalo 1,3 milionu právě na další podporu zmíněných odborných pozic psychologů. Obdobnou částkou v součtu se podílí i čtyři městské obvody, jakožto zřizovatelé zapojených škol. Jedná se o městské obvody Poruba, Ostrava-Jih, Michálkovice a Mariánské Hory a Hulváky. V rámci České republiky se jedná co do rozsahu o zcela unikátní projekt, za tři roky se celkový rozpočet vyšplhal na 100 milionů korun. Práce specialistů v těchto odborných pozicích je zásadní pro prevenci a předcházení problémů jako je šikana či dobré klima školy. Kromě podpory školních psychologů jsou v rámci projektu podpořeny i další odborné pozice – speciální pedagogové, školní a sociální asistenti, asistenti pedagoga. Dětem tak díky projektů pomáhá celkem 65 zmíněných specialistů,“

vysvětluje Andrea Hoffmannová.

Psychologů i dalších specialistů je ale nejen v Ostravě chronický nedostatek, Ostrava proto 2 miliony korun podpoří také rozvoj oboru psychologie na katedře psychologie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, zastupitelé tuto investici schválili na svém únorovém zasedání.

„V současné chvíli v Ostravě zájemci nemohou studovat navazující magisterský obor psychologie a studenti se tak stěhují z Ostravy do jiných měst, aby mohli obor dostudovat. To chceme do budoucna změnit. Uvědomujeme si, že kvalitní vzdělání je zásadní podmínkou rozvoje Ostravy. Děti v Ostravě i jinde musí dostat stejně dobré podmínky jako Pražané, a to bez ohledu na to, kterou školu děti navštěvují. Kvalitní mají být všechny. Lišit se mohou vzdělávací metody tak, aby si rodiče zároveň mohli vybrat třeba Montessori pedagogiku nebo Waldorfskou školu,“

dodává Andrea Hoffmannová.

Studie PAQ potvrzuje, že městům jako je Krnov nebo Kadaň, která nerovnosti ve vzdělání ve vztahu k sociálnímu znevýhodnění dlouhodobě řeší jako prioritu a spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování, se daří situaci ve školství zlepšit a snížit počet dětí ohrožených školním neúspěchem. Ostrava se k těmto městům v uplynulých třech letech připojila, je to ale běh na dlouhou trať. V tuto chvíli v Ostravě nedokončí základní školu 7,8 % žáků, neprospívá 3,4 %, v Praze nedokončí základní školu 1,7 % žáků a 0,5 % neprospívá.