Ostrava, 26. srpna 2019 - Je koksovna Svoboda velkým problémem pro ostravské ovzduší? Piráti tvrdí, že ano a ostře nesouhlasí s tvrzením vedení OKK Koksovny, že zařízení nepředstavuje významný zdroj znečištění v Ostravě. Spor spustila tisková zpráva, kterou koksovna Svoboda vydala minulý čtvrtek. Piráti se vlivem koksovny na ovzduší ve městě zabývají dlouhodobě a chtějí se zasadit o to, aby kraj přezkoumal vydané integrované povolení. To zařízení určuje podmínky provozu. Koksovna tyto závazné podmínky sice plní, podle šetření Pirátů jsou ale dopady jejího provozu na životní prostředí velmi významné.

<hr />

„Není pochyb o tom, že koksovna Svoboda má negativní vliv na ovzduší v Ostravě. Nelíbí se mi, že vedení společnosti problémy takto zlehčuje. Usilujeme o to, aby byla pro koksovnu zpracována rozptylová studie a studie zdravotních dopadů. Nic takového totiž dosud neexistuje. Následně budeme žádat krajský úřad o provedení přezkumu závazných podmínek integrovaného povolení. Znečištění způsobené provozem závodu je sice podle předběžných dat v souladu se stávajícími závaznými podmínkami provozu, zároveň ale významně snižuje standard kvality životního prostředí. Jinak než změnou těchto podmínek nelze dosáhnout zásadního zlepšení. Pokud dojde k přezkumu integrovaného povolení v tzv. režimu podstatné změny, bude do nového posouzení automaticky zapojena také veřejnost a dotčené obce. Na rozdíl od nedávno provedeného přezkumu, který řešil spíše úpravy kosmetického rázu a veřejnost vynechal. Za zmínku stojí i fakt, že pokud emise ze všech zdrojů sečteme, zákonné limity pro ovzduší překročíme. A s koncentrací škodlivin rostou i zdravotní dopady na obyvatele, v tomto případě např. výskyty různých druhů nádorových onemocnění,”

uvádí poradce ostravských pirátů pro oblast ovzduší Václav Parchaňský.

Např. pro benzo(a)pyren, což je u člověka prokázaný karcinogen, byl imisní limit 1 ng/m<sup>3</sup> na stanici v Ostravě - Přívoze překročen v roce 2018 bezmála 5x. Z posledních veřejně dostupných map projektu AIR Tritia lze pro oblast Přívozu a části Moravské Ostravy odvodit příspěvek závodu k imisím větší, než je zákonný limit pro vnější prostředí. Jedná se o oblast, kde se nachází školy pro 1400 žáků a ve které bydlí několik tisíc obyvatel.

V oblasti byl v r. 2018 rovněž překočen imisní limit pro benzen, další prokázaný karcinogen, jehož je koksovna také významným zdrojem. Hodnoty měřené na stanici v Přívoze jsou nejvyšší z celé republiky a výjimečné i v rámci celé EU. V roce 2018 byl zároveň ve srovnání s rokem 2017 zaznamenán větší podíl větrů ve směru od koksovny.

„Koksovna je v našem obvodě jeden z hlavních nežádoucích faktorů, pro své okolí vytváří prostředí, ve kterém se žije skutečně špatně. Naše priority v investicích do bydlení v Přívozu, které máme nyní v koalici naplánovány na několik let dopředu, jsou bohužel s takovým stavem v přímém rozporu. Člověk nepotřebuje ani přístroje, stačí ke koksovně zajet a ucítíte silný zápach, který v závislosti na směru větru bývá v okolní zástavbě až nesnesitelný. I kilometr daleko budí lidi ze spaní, takže si otevření okna na noc dvakrát rozmyslíte. Zápach znepříjemňuje i sportovní a volnočasové vyžití v oblasti - okolo závodu vede cyklostezka, která je při převládajícím jihozápadním proudění "po větru" projížďkou jen pro otrlé, procházka s kočárkem pak nepřipadá v úvahu vůbec. Vliv na zdraví a pocity obyvatel je tu prostě neoddiskutovatelný, když pominu přímé zdravotní důsledky jedovatých látek, zápach má i významný psychologický dopad na naše obyvatele. Tohle vše by mělo být v obydlené lokalitě v dnešní době už nemyslitelné. Přesto to u nás stále přetrvává, my jako samostráva nemůžeme stále jen čekat, musíme s tím něco dělat a podobné prohlášení ze strany provozovatele považujeme za snahu realitu spíše zakrýt. Nástroje pro nápravu tohoto stavu zatím plně nevyužíváme a to se musí změnit. Nedávno ukončená změna integrovaného povolení byla bohužel jen kosmetická a zástupci města či obvodu k ní nebyli ani přizváni,”

říká Rostislav Řeha, místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu za Piráty.

Ke kauze se v minulosti vyjadřoval také primátor Ostravy i náměstkyně primátora pro životní prostředí (oba za ANO).