Ostrava, 12. srpna 2019 – Dnes naposled bylo možné se písemně vyjádřit k přepracované dokumentaci záměru procesu EIA, který řeší otevření nové spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě. Piráti v doplněné dokumentaci společnosti SUEZ našli opět řadu nedostatků a poslali ministerstvu životního prostředí celkem devět připomínek a nesouhlasné stanovisko k záměru. Zamítavý postoj dnes schválilo také vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na jednání rady.

<hr />

Opravená dokumentace reaguje na některé z námitek, pro které byla její původní verze vrácena k přepracování, nicméně většina vysvětlení a doplňujících informací je pro Piráty nedostačující.

„Přepracovaná dokumentace nabízí sice relativně více informací než předchozí dokumentace a oznámení, ale přesto zůstávají nezodpovězeny mnohé otázky a dokumentace zjevně nereaguje ani na většinu podstatných připomínek vznesených v rámci řízení. Pro přetrvávající nedostatky a mnohé nejasnosti žádám, aby záměru bylo uděleno zamítavé stanovisko v rámci probíhajícího řízení,“

uvedl mimo jiné v připomínkovém vyjádření Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí.

Ani zástupci radnice ostravského centrálního obvodu nebyli s doplněnou dokumentací záměru spokojeni a nepovažují argumenty pro otevření spalovny za opodstatněné.

„Obvod podal celkem víc než 30 připomínek k přepracované dokumentaci, z nichž mnohé se opakovaly už z minulého vyjádření, ale doposud nebyly vypořádány,“

konstatuje Pirát Rostislav Řeha, který má za obvod životní prostředí v gesci.

Všechny podané připomínky budou i předmětem dalšího veřejného projednání záměru, jehož datum je již známo – 6. 9. 2019. Vyzýváme tímto veřejnost i všechny dotčené subjekty k účasti na něm, je to poslední možnost, jak se k záměru vyjádřit před vydáním konečného rozhodnutí ministerstvem životního prostředí.

Přikládáme vyjádření Pirátů k dokumentaci v jeho plném znění.

<hr />