Ostrava, 9. října 2019 – Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci „Větrání bez jedů“. Aplikace zobrazuje mapu s kombinací předpovědi větru podle numerického modelu a informacemi o zdrojích znečišťování. Aplikace umožní obyvatelům Ostravy, žijícím v částech zasažených nadměrným vlivem průmyslového znečištění zjistit, zda k nim vítr přinese emise z těchto zdrojů a zařídit se podle toho (např. zavřít včas okna).

<hr />

Aplikaci najdete na následující adrese: https://vetrani.pirati.cz.

V aplikaci jsou aktuálně zobrazeni velcí znečišťovatelé, vypouštějící podstatné podíly benzo(a)pyrenu a benzenu. Obě látky jsou prokázanými lidskými karcinogeny a byl u nich v r. 2018 minimálně na jedné ze stanic překročen zákonný imisní limit. A kdo je zdrojem těchto škodlivých látek? Nejvíc emisí jde ze dvou provozů koksoven, konkrétně je to Koksovna Svoboda společnosti OKK Koksovny a Závod 10 - Koksovna společnosti Liberty Ostrava. Další znečištění způsobuje provoz výroby nitrobenzenu společnosti BorsodChem Mchz, který podle posledních dostupných měření z r. 2016 způsobuje ve svém okolí patrně překročení imisního limitu pro benzen. Dále jsou zobrazeny bývalé laguny Ostramo, které jsou dodnes zdrojem obtěžujícího zápachu a byly v minulosti významným zdrojem benzenu.

„Zasloužíme si být informováni, kdy budeme obtěžováni zápachem a z jakého zdroje. Můžeme si podle toho uzpůsobit svůj program a být spokojenější. Naneštěstí se nejedná pouze o problém obtěžování zápachem, ale i emisemi prokázaných lidských karcinogenů a dalších škodlivých látek. Vytvořili jsme unikátní aplikaci pro naši lokalitu, něco takového jinde v ČR patrně nenajdete. Máme zde provozy, které podle analýz jen svým vlastním příspěvkem způsobí překročení imisního limitu. Moderní webové technologie, otevřené mapové rozhraní mapy.cz a zahraniční otevřená data o předpovědi počasí umožnily vytvoření aplikace, která může přispět ke zlepšení informování o problémech a potažmo i kvality života dotčených obyvatel. Aplikace je zveřejněna jako svobodný software, tudíž ji může kdokoli přepoužít, např. pro informování o zdroji ve své obci nebo přispět k jejímu rozvoji.“

uvádí autor aplikace a poradce ostravských pirátů pro ovzduší Václav Parchaňský.

Proč Piráti zvolili podobu webové aplikace a nevyužili možností svých radních v městských obvodech a na magistrátu? Městské obvody a obce totiž nemají ve vztahu k ochraně ovzduší a prevenci v souvislosti s existujícími zdroji téměř žádné pravomoci. Agenda spadá do přenesené působnosti státní správy, vykonávané krajskými úřady. Pouze krajský úřad má možnost přezkoumat závazné podmínky provozu zdroje v integrovaném povolení a následně je upravit. Jako Piráti prosazujeme provedení takovýchto otevřených přezkumů. U části zdrojů např. neexistuje rozptylová studie, která by dokládala konkrétní dopad zdroje na své okolí, u nových zdrojů je naopak toto podmínka pro vydání povolení. Provoz velkého zdroje znečisťování by měl být vždy záležitostí určité společenské shody s okolními obyvateli a územně samosprávnými celky. Pokud totiž dochází k významnému vlivu na danou lokalitu a vytváření „špatných adres“, má to často za následek odliv obyvatel a nevratné škody na sociální struktuře oblasti.