Ostrava, 17. dubna 2019 – Piráti na Jihu v otevřeném dopise vyzvali vedení obvodu, aby pokračovalo v projektu Sociálního bydlení. Podle výsledků pilotní fáze byl úspěšný a skutečně pomáhá řešit problémy lidí v bytové nouzi. Rada Ostravy-Jihu ale argumenty Pirátů nevyslyšela a projektu dala stopku. Učinila tak, přestože jeho smysluplnost potvrdilo ostravské zastupitelstvo, které s ním počítá ve svém Tematickém akčním plánu pro dostupné bydlení. Zastupitelstvo města Ostravy prodloužení projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ minulý týden schválilo a hodlá v něm pokračovat. O to víc Piráty překvapily signály, že Ostrava-Jih, nejlidnatější ostravský obvod potýkající se s řadou sociálně patologických jevů, není projektu nakloněn a je možné, že rada jeho pokračování neschválí. Což se bohužel potvrdilo.

<hr />

Projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ běží v severomoravské metropoli přes 2 roky. Jeho testovací fáze ještě ani nedoběhla a už sklízí ovoce na všech frontách. Poté, co se projektu dostalo významného evropského ocenění RegioStars 2018, přijeli se do Ostravy inspirovat kolegové z pražského magistrátu a podobný záměr chtějí realizovat i v hlavním městě. Dosavadní zkušenosti s koncepcí sociálního bydlení ukazují, že se Ostrava vydala správným směrem. Zapojené domácnosti, které využily pomoc v bytové nouzi, už vnímají pozitivní dopady. K 1. březnu díky projektu získalo bydlení v 93 bytech 240 lidí včetně 114 dětí.

"Právě v našem obvodu přinesl projekt mnoha lidem novou naději a máme s ním jen ty nejlepší zkušenosti. Vychází z celosvětového konceptu „housing first“, který je jednak řešením bytové nouze, a jednak také prevencí řady socio-patologických jevů v Ostravě-Jihu. Pokud vedení radnice pokračování projektu nepodpoří, bude to pro všechny krok zpátky",

uvedla k problematice pirátská zastupitelka Pavlína Nováčková.

Z usnesení rady konané dne 11. 4. 2019 vyplývá, že rada rozhodla po ukončení realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ k datu 30. 9. 2019 nevyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci navazujícího projektu žádnou bytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih.

„Je to konec nadějných vyhlídek pro řadu lidí v nouzi, kterých v tomto ostravském obvodu není málo. Jsem velmi zklamán postojem rady, která se rozhodla nepokračovat v tomto velmi důležitém a úspěšném projektu. Ostrava-Jih sice poskytuje tzv. nízkonákladové byty, ale to nestačí. Je to právě pomoc a dohled sociálních pracovníků, díky kterým účastníci projektu sociálního bydlení úspěšně nacházejí cestu zpět do normálního života,"

komentoval rozhodnutí rady Pirát Michal Breškovec, který je členem sociální komise.

Uvádíme celé znění otevřeného dopisu radě městského obvodu Ostrava-Jih:

Vážený pane starosto, vážení radní,

na čtvrtečním jednání rady obvodu máte rozhodovat o pokračování našeho obvodu v projektu Sociálního bydlení, který působí v prevenci bezdomovectví a ohrožení sociálním vyloučením v rámci celosvětového konceptu „Housing First“. Jako klub zastupitelů MO Ostrava-Jih za Českou pirátskou stranu věříme, že si plně uvědomujete význam tohoto projektu, který vzhledem k současnému nastavení práce v oblasti sociálních věcí, bytové problematiky a předpokládané demografické křivce, stále poroste.

Tento projekt, zahrnutý i v Komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019 - 2022 (konkrétně bod 4, Přispívat k naplňování Koncepce sociálního bydlení) hodnotíme jako úspěšný. V rámci motta: „Ostrava otevírá dveře k dostupnému a důstojnému bydlení!!!“ nejenže přispívá ke zkvalitnění života sociálně slabých občanů, jejich dětí a seniorů s nízkými příjmy, ale je i účinným nástrojem v boji s kriminalitou, která je významně vyšší v oblastech s ubytovnami (což se našeho obvodu bytostně týká) a v sociálně vyloučených oblastech. Projekt také přispívá k řešení problematiky tzv. „obchodu s chudobou“ a dokonce šetří finanční prostředky nás všech občanů - daňových poplatníků, protože náklady na ubytovny atd. bývají vyšší, než na sociální bydlení.

Domníváme se, že si všichni uvědomujeme, že zvláště v případě dětí je plnohodnotné bydlení významným faktorem v jejich socializaci a dává jim větší šance úspěšně se prosadit v budoucím životě. Nezastupitelnou roli zde má také sociální pracovník, který s uživateli bytu spolupracuje a významně přispívá k jejich orientaci v novém prostředí.

Bohužel, do chudoby se dnes dostávají rodiny dříve bezproblémové a soběstačné, protože jejich problémem není najít si práci, ale spíše sehnat si bydlení. V ubytovnách dnes žije okolo 14 tisíc dětí, v ústavních zařízeních téměř 9 tisíc. I přes tuto alarmující statistiku zde stále chybí zákon o sociálním bydlení. Koncentrace většího množství lidí se sociálními problémy vytváří problematické prostředí, konflikty a negativní sociální dopady.

Je to v tomto případě náš obvod, který nese část zodpovědnosti za to, jak se motivace a zapojování sociálně slabých daří. Přestože to má být právě nositel samosprávy, kdo se snaží zlepšit životní podmínky, je bohužel v současné době zodpovědnost přenášena spíše na neziskové organizace. Rovněž chybí jakákoliv analýza efektivnosti a úspěšnosti tohoto postupu, která by poskytla obvodu objektivní zpětnou vazbu, zatímco čísla z projektu Sociálního bydlení máme a jsou povzbudivá.

Jak už jsme naznačili výše, v obvodu Ostrava-Jih se nachází několik rizikových oblastí. Příkladem takové lokality je ubytovna Soiva, která je spojena s vyšší mírou kriminality. Obyvatelé Soivy jsou považováni za její hlavní zdroj pro své okolí i pro celý obvod. Absence koncepčního řešení dosud neumožnila obvodu tento problém efektivně řešit.

Přestože jsme v současnosti na Jihu opoziční stranou, snažíme se zasadit a aktivně přispět k řešení problému a jsme připraveni podpořit aktivity, které povedou ke zlepšení situace. Dle zákona o obcích má každá obec povinnost uspokojovat potřeby svých občanů v oblasti bydlení. Direktiva z ministerstev není nutná, obce totiž dobře vědí, jak s bydlením nakládat. Bohužel na Jihu je v současné době situace velmi závažná, proto projekt Sociálního bydlení považujeme za první vlaštovku, která míří správným směrem a díky relativní kontinuitě vedení obvodu má tento projekt stabilní zázemí.

Vyzýváme tímto radu, aby rozhodla ve prospěch pokračování Sociálního bydlení a podpořila tak tento významný a prestižní projekt.

 

Za zastupitelský klub České pirátské strany,

Bc. Pavlína Nováčková, zastupitelka, předsedkyně klubu<br/> Gabriela Macečková, zastupitelka<br/> Romana Körösi, členka bytové komise<br/> Ing. Michal Breškovec, zastupitel, člen sociální komise<br/> Ing. Petr Kopečný, zastupitel<br/> Ing. Ondřej Netočný, zastupitel

<hr />