Školky nejsou jen „herny“, děti se potřebují rozvíjet

Školky nejsou jen „herny“, děti se potřebují rozvíjet

Opava, 9. května 2021 – O tom, že se na školácích podepsal výpadek prezenční výuky, není pochyb. Jak je to ale s dětmi ve školce? Mateřská škola je vstupní branou k poznání, je nezbytným stupněm, ve kterém si děti budují celoživotní vztah ke vzdělávání, ke společnosti, k ostatním, i k sobě samým. Děti se ve školkách nerozvíjí jen vědomostně, ale hlavně si vytváří důležité sociální vazby a učí se samostatnosti. Dlouhá pauza v předškolním vzděláváním pro ně může mít fatální následky a někdy i zkomplikovat jejich nástup do školy. To z vlastní praxe potvrzuje i Pirátka a ředitelka mateřské školy v Hradci nad Moravicí Gabriela Lacková, které jsme se zeptali, jak moc Covid ovlivnil běžný provoz její školky.


Gabko, uplynulý rok byl pro děti, rodiče i pedagogy nesmírně náročný. Jak jste ho prožívali ve vaší školce?

Až do září loňského roku byla nákaza Covid–19 spíše ojedinělá, s příchodem druhé vlny jsme již byli opakovaně zavřeni v karanténách. Zpočátku postupně po třídách, později již celá mateřská škola. Od března 2021 pak byly uzavřeny všechny mateřské školy mimořádným nařízením vlády. Zajímavým zjištěním byl fakt, že rodiče se chovali v první vlně pandemie zodpovědně, dodržovali vládní opatření, báli se této nákazy a mnohdy jsme museli zavírat z důvodu absence dětí. Ve druhé vlně již tato opatření dodržovali méně, vodili do školky děti zjevně nachlazené nebo nedoléčené a vyskytly se i takové případy, že rodiče přivedli dítě, byť přišli do styku s Covid pozitivním a oficiálně nám tuto informaci nesdělili. Učitelky, které na tuto situaci nebyly připraveny, musely zvládat nástrahy distančního vzdělávání u předškoláků, což jsme si skutečně před krátkou dobou vůbec nedokázali představit. Podpora ze strany státu je pouze metodický pokyn. Paní učitelky ve většině případů nejsou vybaveny chytrými telefony, notebooky, u mnohých chybí digitální gramotnost pro tvoření různých programů, natáčení videí pro děti apod. Přesto si troufám tvrdit, že ve většině případů jsme to zvládli skvěle a konkrétně naše škola je ve zpětných dotaznících rodiči chválena.

Neměla jsi někdy pocit, že vás v tom „ti nahoře“ nechali pěkně vymáchat?

Ve společnosti nejvíc rezonuje téma vzdělávání žáků základních škol a maturantů. O mateřských školách se mnoho nemluví. Přitom právě předškolní vzdělávání je pro další směřování dětí důležité. V mediálním prostoru trochu zaniklo i to, že učitelky mateřských škol stojí v první linii. S výjimkou nařízených karantén jsme fungovali až do konce letošního února, pohybovali se bez roušek, či jiných ochranných prostředků, protože u malých dětí to prostě jinak nejde. Jsem přesvědčená, že to věděli všichni politici, hygiena, věděla to i veřejnost a přesto to až do konce února 2021 nikdo neřešil.

Nedávno se do školek vrátily děti z posledních ročníků a z prioritních profesních skupin. Jak se na nich mezera v docházce projevila?

Samozřejmě vnímám, že návrat těchto dětí je prioritní. Učitelé mateřských škol hrají důležitou roli nejen v objevování talentů, ale i problémů dětí s různými poruchami učení, se kterými se již ve školkovém věku dá velmi dobře pracovat, jakož i problémů v rodinách. Především na nás a našem přístupu k dětem záleží, zda dětem a rodičům pomůžeme, nebo nepomůžeme, zda se dítě odlidští, nebo polidští. V rozvoji dětí je bezpochyby klíčová role rodičů, právě jim ale v této těžké době často docházely síly a absence předškolního vzdělávání tak u řady dětí mohla případné nežádoucí jevy ještě více prohloubit. Vládní opatření tvrdě zasáhla do života rodin našich dětí, smutným výsledkem je nárůst odkladů školní docházky z důvodu nezralosti.

Jak se připravujete na plnohodnotné spuštění provozu školek? Co všechno to obnáší?

Velkým tématem je testování v našich školách. Již nějakou dobu testujeme antigenními testy Singlclean a to téměř 200 dětí a zaměstnanců za týden. K dnešnímu dni jsme měli všechny testy negativní. Nepřísluší mi hodnotit vypovídací hodnotu testů, nicméně sady v krabičkách jsou mnohdy neúplné, chybí obsah tekutiny, nebo jiné komponenty. Proto bych se přimlouvala za snad kvalitnější PCR testy, kterými by se testovalo jen jednou týdně. Stále ještě nemáme proočkovaný tým a vzhledem k těžšímu průběhu Covid – 19 u některých z nich i složitosti zajištění chodu škol v případě onemocnění, nebo karanténě zaměstnanců, vnímám důležitost chránit nejen děti a jejich rodiny, ale i své kolegy a jejich rodiny. Vůbec již nebudu komentovat další zátěž pro pedagogy v souvislosti s novou legislativou a metodikou týkající se tohoto testování. Ať už to je vznik samotných center pro testování ve školách, vyrábění různých chybějících stojánků, záznamy a evidence testovaných dětí a zaměstnanců, včetně chybných testů, vyplňování dalších tabulek, zajišťování dalších testů, řešení situací s rodiči, kteří testovat odmítají a dalších průvodních jevů.

Jako ředitelka máš pod palcem i finance, jak se covidová doba promítla do hospodaření školky?

Rozpočty mateřských škol se v letošním roce mnohdy snižovaly, ve většině případech zůstaly stejné a jen v minimu se zvýšily. Přesto i nadále přetrvávají zvýšené nároky na desinfekci, nákup respirátorů a roušek pro zaměstnance. Ve větších školách tato částka činí ročně až 40 000 Kč a více. Ztráty na školném byly ve větší mateřské škole i vyšší než 50 000 Kč měsíčně. Samozřejmě školy částečně ušetřily na tom, že se nevařilo a nemuselo se tolik vytápět. Přesto byly školy otevřené pro distanční výuku, na rotaci v nich byli zaměstnanci, kteří je desinfikovali, dodělávali věci, které se v provozu jen těžce stíhají, vyráběli nové pomůcky, natáčeli videa pro děti, rodiče si chodili do výdejních okének pro připravené a vytištěné materiály, podklady pro PPP atd. Tedy pokud se ušetřilo na vodě a vytápění, i tak je ztráta pořád více než 30 000 Kč za daný měsíc. Stejná situace se opakovala i v dubnu, děti s povinnou předškolní docházkou totiž neplatí školné, placená výuka se týkala jen dětí pracovníků IZS, kterých je velmi málo.

Co bys jako zástupkyně platformy ředitelů mateřinek chtěla vzkázat našim vládním představitelům?

Přes všechna úskalí, se kterými se naše školy potýkají s ohledem na stále se měnící vládní opatření a manuály, by se mělo stát vážnou prioritou této vlády otevření škol a bezpečný návrat všech dětí do škol.


Komentář speciální pedagožky Karin Fričové

Důvodů nezralostí je více, ale objevuje se nový fenomén, který se v minulosti vyskytoval méně. Děti mají oslabenou složku emocionálně sociální. Ta dělá potíže dětem, ale i dospělým. Musíme přijímat a zvykat si na nové role, do níž nás doba Covidu staví. Při nástupu do školy je sociálně-emoční zralost dítěte jedním z předpokladů úspěšného zvládnutí role školáka. Bude muset respektovat školní normy chování a způsob komunikace s učitelem i spolužáky. Dítě by mělo vydržet bez matky, ovládat své reakce a umět se začlenit do školního kolektivu. Jak dalece toto zvládne, je otázkou vlivu více faktorů. Svou roli totiž hraje temperament, míra frustrační tolerance i sociální zkušenosti. V předškolním období se emoce dále diferencují. Stěžejní je zde hra dětí, která nabízí navázání sociálních vztahů i mimo svou rodinu. Přesto, že je dítě v tomto období silně citově vázáno na rodiče a rodinné prostředí, mělo by ho rádo opouštět a zapojit se do interakcí se svými vrstevníky. Hrou, která je nejdůležitějším socializačním prvkem v tomto věku, si zkouší různé nové role, situace, učí se komunikovat a hledá své místo v kolektivu. Tato zkušenost je oslabena, v některých případech doslova absentuje, a to z důvodu pandemie covidu - 19. Děti se musí po návratu do Mateřské školy opět začlenit, zadaptovat. Ideální situace je, pokud nejsou přeplněné třídy. Pedagog je tak schopný lépe a pružně reagovat na úzkostné projevy dětí či stresové situace a eliminovat důsledky. Dětské emoce a jejich rozvoj nelze tedy opomíjet. Obrovský vliv na dítě má emoční ladění rodiče. Asi všichni víme, jak snadno se přenášejí nálady z jednoho člověka na druhého, natožpak pro vysoce senzitivní dítě. Je třeba si uvědomit, že emoční ladění je „nakažlivé“ a obtížně lze předpokládat, že dítě žijící v neustálé podrážděné atmosféře pod vlivem stresované matky se bude emočně optimálně vyvíjet. Do tříd se nám mnohdy vracejí děti, které jsou do značné míry rozladěné, bez nastavených hranic, vykolejené ze svých již vcítěných a přijatých stereotypů.


Úvodní obrázek zdroj: Gabriela Lacková /Piráti/ [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články